# Player Avg Thru
1 Jay Skukowski 9.00 1
2 Zack Kilislian 7.00 1
3 Justin Fedyczko 6.00 1
4 Sentilar Sebastian 5.00 1
5 Mike Reynolds 4.00 1